‘ÓÚÓ »„Óˇ ”ÚÍË̇
 Ó̈ 80-ı. . ¡‡ÒÍÂÚ·ÓÎ. Õ‡ ÙÓÚÓ Ò΂‡ ̇Ô‡‚Ó: Ç˜˛ÎÂÌËÒ ÿ‡Û̇Ò, –ËÏ‡Ò  ÛÚË̇ÈÚËÒ, ¿‚ˉ‡Ò —‡·ÓÌËÒ Ë ¬‡Î¸‰Âχ‡Ò ’ÓÏ˘˛Ò, Ë„ÓÍË Ò·ÓÌÓÈ ———– ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ, ‘ÓÚÓ »„Óˇ ”ÚÍË̇.

Lithuania

The Other Dream Team (2012)

Brief Description
  • The incredible story of the 1992 Lithuanian basketball team, whose athletes struggled under Soviet rule, became symbols of Lithuania's independence movement, and - with help from the Grateful Dead - triumphed at the Barcelona Olympics.
Film Details
  • Country Lithuania | Europe
  • Director Marius A. Markevicius
  • Language English, Lithuanian
  • Genre Documentary
  • IMDB Link
  • Watch Trailer
Reviewer Info
  • Selection By Mason | Updated April 21, 2014 @ 04:44pm